Myslivecký spolek

Vilantice

Historie myslivců z Vilantic

Stručná historie výkonu Mysliveckého práva ve Vilanticích.

Po celý čas roboty bylo právo lovu výsadou Vrchnosti. Jejím známým představitelem v blízkém okolí byl majitel Kuksu František Antonín Špork, který v Čechách zavedl parforsní hony a založil dva řády – Lovecký řád Svatého Huberta a Orla s křížem. Teprve patentem císaře Josefa I. ze dne 7. 3. 1849 bylo přiznáno honební právo majitelům pozemků. V naši obci jako první – ještě před první světovou válkou - vlastnili honitbu Václav Volf čp. 1 a Jan Kopecký čp. 98. Po první světové válce, v roce 1919, se volilo honební společenstvo na dobu 6 let. Prvním nájemníkem byl Václav Volf čp. 1. Společníky byli: Bohuslav Burian - řídící učitel, František Maleček - řezbář, Josef Volf čp. 36 - hostinský a Dr. Jan Kopecký. Výše nájemného činila 3050 Kčs. Honitbu provozovali v tomto složení až do roku 1936. V tomto roce si ji znova pronajal Václav Volf čp. 1, který založil střelecký kroužek, jehož členy byli Josef Valášek čp.59 - zvaný pískař, Dr. Jan Kopecký, Jan Jaroš - zemědělec, Josef Volf čp. 36, František Maleček – řezbář, Josef Chládek - zemědělec a Václav Valášek ze Zaborova - zemědělec.


V době okupace, v roce 1939 museli všichni myslivci zbraně a střelivo odevzdat. Tomu, kdo měl platný zbrojní pas a lovecký lístek, byly zbraně vráceny. Ve válce se také měnila doba odstřelu zvěře. V roce 1943 byl donucen ukončit pronájem V. Volf. Honitbu si pronajal Němec z Trutnova (RICHTER). Tento nový nájemce uspořádal dne 23. 10. 1943 hon, při kterém mu pomáhalo 5 osob z obce. Uloveno bylo 24 zajíců a 16 bažantů.
Do roku 1947 se myslivost řídila stále ještě Rakousko-uherským zákonem o myslivosti. V roce 1947 byl vydán nový zákon o československé myslivosti. Dne 11. 6. 1950 ve dvě hodiny odpoledne se konala ustavující schůze lidové myslivecké společnosti. Přítomných bylo devět, z toho osm vlastnilo honební lístek. Do spolku jich vstoupilo osm. Byli to: Jan Jaroš - předseda, Václav Volf čp. 92 - hospodář, Václav Dubský – jednatel, Josef Chládek - pokladník. Členové: Blahoslav Blahovec st., František Maleček, Josef Volf čp. 36 a Josef Valášek čp. 56. Volba byla platná na jeden rok.
Dne 24. 8. 1950 se konala schůze honebního výboru a členů myslivecké společnosti. Honitba byla pronajata na dobu 9 let za tisíc korun. Dne 23. 2. 1951 byli vyzváni Václav Volf čp. 92, Josef Volf čp. 36, Václav Dubský a František Maleček aby svoje zbraně odevzdali na ONV v Jaroměři. Dne 11. 3. 1951 se konala nová volba honebního výboru. Za předsedu byl zvolen Josef Valášek čp. 56, Josef Chládek - zástupce, Jan Valášek čp. 73 - pokladník, Jan Rejl - náhradník, Julie Kopecká - zapisovatel, Voltr Bohuslav - náhradník. Členové: Josef Hanáček z Chotěborek, Bohuslav Hanáček čp. 99, František Ryba z Chotěborek, Josef Flégr, Josef Dubský a Jan Jaroš. Dne 11. 3. se konala schůze lidové myslivecké společnosti, která měla 3 členy: Jana Jaroše, Josefa Chládka a Blahoslava Blahovce. Předsedou byl zvolen Jan Jaroš, hospodářem Josef Chládek. 15. listopadu 1953 se konal hon na zajíce a bažanty který uspořádali pánové Václav Kryst a Blahoslav Blahovec st., neboť Josefu Chládkovi a Janu Jarošovi nebyl vydán na tento rok lovecký lístek. Honu se zúčastnilo 30 střelců, někteří až z Prahy. Mezi nimi byl i strejček Křoupal - známý bavič a vypravěč. Hon končil poslední lečí v hostinci u Zemků na Chotěborkách.


V dalším období mají pronajatou honitbu Josef Chládek, Jan Jaroš a Václav Kryst. Honitbu pak drželi do roku 1962. Poté byla zrušena neboť vřešťovská bažantnice měla ochranné pásmo na velké části vilantické honitby. Zbytek honitby byl připojen k honitbám Dubence, Velkého Vřeštova a Hustířan. Také myslivci se rozešli do okolních sdružení - Josef Chládek do Dubence, Václav Kryst do Hustiřan, Josef Zemek čp. 59 do Velkého Vřešťova. Ostatní s myslivostí skončili. Po roce 1989 došlo k novým úpravám v myslivecké legislativě. Honitby se mohly zmenšit na 500 ha, a proto jsme se tehdy rozhodli, že se pokusíme znovu založit Vilantickou honitbu. Bylo to zásluhou mravenčí práce našich nejstarších členů Josefa Chládka a Václava Krysta, kteří dokázali sehnat dostatečný počet podpisů k pronájmu pozemků. Bylo zvoleno honební společenstvo. Prvním předsedou byl zvolen Josef Novotný čp. 24, pokladníkem Jan Rejl st.. Zakládajícími členy MS byli Josef Chládek, Václav Kryst, Miroslav Voltr a Vlastimil Borůvka. Ti si honitbu za smluvenou cenu pronajali. Předsedou byl zvolen Vlastimil Borůvka, hospodářem Josef Chládek. Postupem času byli přijati další členové Martin Řehák, Vít Holub, Jiřina Fialová a Aleš Hipius. Dnešních dnů se bohužel, nedožil pan Josef Chládek a paní Jiřina Fialová, se kterými jsme se museli rozloučit a na jejich poslední cestě jim vzdát poslední myslivecký hold. Hospodářem byl zvolen vnuk Josefa Chládka - Martin Řehák, který řídí MS do dnešní doby.


V příštím roce oslavíme 30 let trvání současného Mysliveckého sdružení. Jeho cílem, tak jako našich předchůdců, je starost a péče o zvěř, která v honitbě žila a žije. Její složení se vlivem způsobu obhospodařování zemědělské půdy mění. Do počátku scelování polností zde žila především zvěř drobná, především zajíc, bažant a koroptev, v menší míře srnčí. Tato drobná zvěř se postupně stávala vzácnější, zato však došlo k nárůstu stavů zvěře – srnčí, daňčí a zvěře černé. Ze škodné je pak v honitbě vidět kuna lesní, liška a jezevec. Vzhledem k skladbě zvěře v honitbě pak došlo ke zrušení honů, stav je regulován plánovaným průběrným odstřelem daňčí a srnčí zvěře.


Toto velmi stručné pojednání o historii a současnosti Vilantické honitby bylo sestaveno v roce 2021 předsedou MS panem Vlastimilem Borůvkou.